04.12.2017

Javni razpis o sofinanciranju programov in projektov s področja kulture v občini Krško

Rok prijave je: 5. januar 2018.

SIGIC

Občina Krško

Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, multimedialne dejavnosti, založniške (knjige, zgoščenke….), varstva nematerialne kulturne dediščine ter oblikovanja arhitekture in krajinske arhitekture.

Občina Krško bo kulturne programe in projekte podprla v naslednjih sklopih:
Sklop A/ Kulturni projekti, v okviru katerega so sredstva namenjena zasebnim zavodom, ki delujejo na področju kulture v občini, in samostojni ustvarjalci v kulturi.
Sklop B/ Kulturni programi, v okviru katerega so sredstva namenjena kulturnim društvom za izvedbo letnih kulturnih programov.
Sklop C/ Nakup opreme, v okviru katerega so sredstva namenjena kulturnim društvom za nakup opreme, potrebne za izvedbe letnega kulturnega programa.
Sklop D/ Brezplačna uporaba velike dvorane Kulturnega doma Krško, prostorov gradu Rajhenburg oz. Mestnega muzeja Krško.
Sklop E/ Zveza kulturnih društev Krško.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo: - kulturna društva, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za izvedbo letnih kulturnih programov, nakup in vzdrževanje opreme ter brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško ali prostorov gradu Rajhenburg oz. Mestnega muzeja Krško, - Zveza kulturnih društev Krško za izvedbo povezovalnih kulturnih projektov vključno z izobraževanjem in razvojem iniciativ, - zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture za izvedbo kulturnih projektov in za knjižno-založniško dejavnost, - posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture za avtorske projekte. sedež oz. Prijavitelji morajo imeti sedež oz. stalno prebivališče (samostojni ustvarjalci v kulturi) na območju občine Krško ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa je 71.930 €.

Več o razpisu.