06.10.2016

Javni razpis za sodelovanje na festivalu »Dnevi slovenske zabavne glasbe 2017«

RTV Slovenija je objavila javni razpis za sodelovanje na festivalu »Dnevi slovenske zabavne glasbe 2017«: izbor pop-rock skladbe 2017 in izbor popevke 2017. Prijave zbirajo do 30. novembra 2016 do polnoči.

Press info

Javni razpis za sodelovanje na festivalu »Dneve slovenske zabavne glasbe 2017«

Javni razpis se izvaja z namenom spodbujanja kakovostne slovenske zabavne glasbe različnih zvrsti in podzvrsti (od popevke do popa, rocka, pop rocka ipd.).

Pogoji sodelovanja na razpisu:

1. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji glasbe in besedila ter izvajalci, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). Prijavitelj, ki mora imeti dopolnjenih 18 let, zastopa vse avtorje in izvajalce pri skladbi in je odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. Izvajalci morajo biti na dan 1. 4. 2017 stari najmanj šestnajst (16) let.

2. Prijavljena skladba je lahko dolga največ tri minute in pol (3 minute in 30 sekund). Besedilo skladbe mora biti napisano v slovenskem jeziku, izvajalci pa jo morajo v tem jeziku tudi zapeti. Skladba mora biti izvirna (v celoti in v posameznih delih skladbe) in še ne priobčena javnosti na dan prijave na razpis. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo skladba, če bo izbrana v tekmovalni program festivala, premierno priobčena javnosti v o kviru in za namene »Dnevov Slovenske zabavne glasbe 2017« (snemanje promocijskega gradiva, drugo morebitno predstavitveno gradivo, izvedba na vajah, živa izvedba na festivalu ipd.). Skladbe, ki ne pridejo v ožji izbor za izvedbo na festivalu, so od objave obvestila proste obveznosti do Radiotelevizije Slovenija.

3. Vsak prijavitelj lahko navede preferenco, na kateri izbor želi, da se uvrsti prijavljena skladba (izbor pop-rock skladbe ali izbor popevke), pri čemer si Radiotelevizija Slovenija pridrži pravico do končne odločitve in uvrstitve prijavljene skladbe v posamezni izbor.

4. Skladbe, ki bodo kandidirale in bodo izbrane v izbor pop-rock skladbe, se izvedejo z ansamblom Radiotelevizije Slovenija ali z ansamblom prijavitelja (v primeru, da bo to izvedljivo in v skladu s produkcijskimi zmogljivostmi neposrednega televizijskega prenosa). Skladbe, ki bodo kandidirale in bodo izbrane v izbor oz. tekmovalni program popevke, se izvedejo z revijskim orkestrom Radiotelevizije Slovenija.

5. S prijavo na razpis se prijavitelj (ter obenem vsi avtorji in izvajalci, v imenu katerih prijavitelj prijavlja skladbo) zavezuje, da je seznanjen z besedilom javnega razpisa in ostale razpisne dokumentacije (prijavni obrazec; izjave avtorjev, izvajalcev in založbe) ter jih brez pridržkov sprejema.

Oddaja prijav:

Prijavitelj posamezne skladbe mora v roku, ki ga določa ta razpis, prek spletnega obrazca na spletni strani Radiotelevizije Slovenija naložiti:

- posnetek skladbe,
- v celoti izpolnjen in s strani prijavitelja podpisan prijavni obrazec,
- podpisane izjave vseh avtorjev, izvajalcev in založbe (prijavitelj mora pridobiti podpisane izjave vseh avtorjev, izvajalcev in založbe, ki jih navede na prijavnem obrazcu),
- zapis melodije skladbe, za prijavo na izbor popevke pa tudi izvod notnega zapisa skladbe,
- besedilo skladbe,
-MP3 tonskega zapisa skladbe (demo posnetek z vokalom),
- fotografijo izvajalca oz. izvajalcev,
- kratki življenjepis izvajalca oz. izvajalcev.

Prijavitelji skladb, ki bo do sprejete v tekmovalni program, bodo morali v roku, ki ga določi Radiotelevizija Slovenija, vendar najkasneje do 15. februarja 2017 oddati tudi posnetek skladbe oz. delov skladbe v naslednji obliki:

1) pri prijavi pop-rock skladbe: v formatu wav, 44,1 kHz, 24 bit, posnetku skladbe pa morajo biti predloženi tudi »backing tracks« (tracki, ki bi bili posneti za živo izvedbo skladbe);

Obravnava prijav:

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 30. novembra 2016 do polnoči in ki jih bodo vložile osebe, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Postopek izbora skladb in sodelovanja na festivalu bo določen v potrjenih Pravilih izbora pop-rock skladbe in popevke 2017, ki bodo objavljena na spletnih straneh Radiotelevizi je Slovenija. Prijavljene skladbe bo ocenjevala oz. izbrala najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa potrdi direktor Televizije Slovenija in imenuje generalni direktor Radiotelevizije Slovenija.

Radiotelevizija Slovenija bo objavila seznam izbranih skladb najpozneje 1. januarja 2017 na spletni strani Radiotelevizija Slovenija. Z vsemi prijavitelji skladb, ki bodo izbrane v enega od tekmovalnih programov »Dnevi slovenske zabavne glasbe 2017«, bo Radiotelevizija Slovenija sklenila pogodbo, s katero se bodo uredile medsebojne pravice in obveznosti strank glede udeležbe na festivalu, izvajanja skladbe ter izdaje festivalskega albuma.