14.05.2018

Razpis za mesto direktorja Zavoda Radio Študent

Zavod Radio Študent razpisuje prosto delavno mesto za direktorja zavoda. Rok za oddajo je 28. maj 2018.

Press info

Radio Študent

Za direktorja Zavoda Radio Študent je lahko imenovan, kdor poleg splošnih, z zakonom določenih  pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima pridobljeno vsaj 6/2. raven izobrazbe oziroma VII. univerzitetno;
- ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področjih, ki so vsebinsko povezana s področji
delovanja zavoda;
- ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
- ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika;
- da aktivno obvlada delo z računalnikom;
- da predloži vizijo razvoja zavoda RŠ;
- ni član nobene politične stranke doma ali v tujini.

Direktor je imenovan za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja imenuje Svet Zavoda Radio Študent na podlagi predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja ŠOU v Ljubljani in mnenja uredništva.

Prijave pošljite do vključno 28.5.2018 na naslov:

ZAVOD RADIO ŠTUDENT
Svetčeva ul. 9
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

s pripisom: Razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!

K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:

l overjena fotokopija dokazil o izobrazbi;

l dokazilo o znanju dveh tujih jezikov;
l ustrezna potrdila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje pogoja najmanj dveh let delovnih
izkušenj na področjih, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
l lastnoročno podpisana izjava kandidata, da ni član politične stranke doma ali v tujini;
l lastnoročno podpisana vizija razvoja Radia Študent,
l lastnoročno podpisana izjava, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki
poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani.

Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo poslane priporočeno in pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Besedilo razpisa je v celoti objavljeno na spletnih straneh Radia Študent ( https://radiostudent.si/razpis-za-mesto-direktorja-zavoda-radio-študent ).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.