23.07.2021

IPF ponuja izredno pomoč glasbenikom

Rok prijave: 31. julij 2021

Press info

Zavod IPF

Zavod IPF vabi k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih Covid-19 – IV. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3. - težke socialne razmere oz. huda finančna stiska.

IPF, k.o. poziva izvajalce / imetnike pravic izvajalcev, ki izpolnjujejo vse spodnje pogoje: 

a. so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere jim je bilo v zadnjih petih letih dodeljeno nadomestilo;
b. imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji;
c. so se zaradi izredne situacije, povezane z novim koronavirusom, znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski;
d. iz naslova izredne pomoči po točki ll. Merila upravičenosti do izredne pomoči št. 1 in točki lll. Merila upravičenosti do izredne pomoči št.2, skupaj niso prejeli več kot 250 EUR

k oddaji prošenj oz. vlog za dodelitev sredstev izredne pomoči izvajalcev – rok 31. julij 2021.

Upravičenost, višino in izplačilo izredne pomoči iz 7. člena objavljenih pravil posameznemu upravičencu presoja in predlaga v odobritev posebno delovno telo, imenovano skladno s Statutom lPF, k.o., odobri pa ga poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom, vsem vlagateljem, ki bodo v navedenem roku na prijavnem obrazcu na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sklad@ipf.si posredovali popolno vlogo (pripis »Izredna pomoč izvajalcev 2021«). Vlagatelj kazensko in materialno odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v vlogi.

Popolna vloga mora vsebovati:

  • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
  • opis socialnih razmer oziroma hude finančne stiske prosilca
  • dokazila o težkih socialnih razmerah oziroma o hudi finančni stiski (npr. kopije odločb oz. sklepov naslednjih organizacij: Center za socialno delo, Rdeči križ, Karitas, Društvo prijateljev mladine oz. drugih organizacij, ki so registrirane za nudenje socialne pomoči. Kot dokazilo lahko še izpiske osebnega bančnega računa za zadnje tri mesece ipd.

Rok za oddajo vlog je 31. julij 2021.

Poslovodstvo bo vlagatelja o odobritvi vloge obvestilo v 30 dneh od izteka roka za oddajo vlog. Sredstva v višini neto zneska po tem pozivu se izplačajo v 8 dneh od obvestila poslovodstva o svoji odločitvi na osebni transakcijski račun upravičenega prejemnika, ki ga ta navede v svoji vlogi na predpisanem obrazcu. Akontacija dohodnine bo obračunana in plačana v skladu z zakonom.

Posebno poročilo o porabi sredstev izredne pomoči s podatki o prejemnikih je del letnega poročila in je predmet revidiranja.

Posamezni upravičeni prejemnik lahko na podlagi določil po točkah II. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 1) in III. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2) ter IV. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3) Pravil o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih covid-19 prejme skupaj največ 5.000,00 EUR izredne pomoči in najmanj 50,00 EUR izredne pomoči.