18.12.2020

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Od 18. decembra 2020 do 22. januarja 2021 je odprt javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Press info

Ministrstvo za kulturo RS
Foto: FB arhiv Ministrstva za kulturo

Predmet javnega razpisa

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi (v nadaljevanju: delovna štipendija) so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.

Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo). Vrednost delovne štipendije je določena v višini 3.000,00 EUR bruto, okvirno bo podeljenih 53 delovnih štipendij v skupnem znesku 159.000,00 EUR.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Cilji razpisa

Podpora delovanju samozaposlenih v kulturi v letu 2021 sledi naslednjim ciljem:

ohranitvi in dvigu samozaposlitvenih možnosti na področjih kulture;

povečanju dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem kulturnem prostoru;

dvigu kompetenc ter mobilnosti.

Opredelitve pojmov

Samozaposleni na področju kulture (v nadaljevanju: samozaposleni) so fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa, oznaka JR-DŠ-2021 vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi do vključno 31. 12. 2021. Samozaposleni se s pogodbo o delovni štipendiji zaveže biti vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo najmanj do 31. 12. 2021, z najmanj polovičnim delovnim časom. V primeru, da se samozaposleni izbriše iz razvida samozaposlenih v kulturi ali vpiše z manj kot polovičnim delovnim časom do 31. 12. 2021, ni upravičen do izplačila delovne štipendije oziroma mora vrniti že izplačana sredsta z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

Prijavljena aktivnost je več med seboj vsebinsko povezanih lastnih kulturnih aktivnosti samozaposlenega, ki bodo izvedene v letu 2021 in pomenijo pripravo in/ali izvedbo projekta v okviru specializiranega poklica v kulturi, s katerim je samozaposleni vpisan v razvid. Vsebino in celotni obseg aktivnosti je mogoče razbrati iz predloženega delovnega načrta v prijavnem obrazcu.

Področje javnega razpisa:

Javni razpis se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih delujejo samozaposleni v kulturi v okviru specializiranih poklicev v kulturi, s katerimi so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.

Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

so samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu z najmanj polovičnim delovnim časom;

so rojeni leta 1987 ali kasneje;

da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2018, 2019 in 2020, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti ter vse obveznosti iz naslova statusa samozaposlenega v kulturi;

da podajajo le eno vlogo in prijavljajo samo en projekt ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), ki bo v celoti realiziran v letu 2021;

da prijavljeni projekt ni del rednega ali izrednega izobraževalnega procesa;

zagotavljajo dostopnost projekta javnosti;

da prijavljen projekt in/ali aktivnosti sodijo v okvir specializiranega poklica, s katerim je samozaposlen v kulturi vpisan v razvid;

da prijavljena aktivnost ni bila, ni in ne bo predmet financiranja na katerem od javnih razpisov in pozivov Ministrstva ali na razpisih in pozivih Slovenskega filmskega centra, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne agencije za knjigo RS, na drugih javnih pozivih in razpisih drugih ministrstev, lokalnih skupnosti ali iz EU sredstev;

da v letih 2018, 2019 in 2020 niso bili prejemniki delovne štipendije za samozaposlene v kulturi po 82.a členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo;

da v letih 2018, 2019, 2020 in 2021 niso bili oziroma ne bodo prejemniki druge delovne štipendije Ministrstva, Slovenskega filmskega centra, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Javne agencije za knjigo RS ali delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila;

dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP, 23/14, 50/14, 19/15-odl.US, 102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);

da je vloga, vključno z naslovom, v celoti napisana v slovenskem jeziku in da bo projekt, ko bo izvajan v Sloveniji, v slovenskem jeziku.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za kulturo.

Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela za nepopolno. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

OPOZORILO:

Prijavitelj na ta razpis lahko poda le eno vlogo. V primeru, da se prijavi na ta razpis z več vlogami, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja pogojev (kot vloge neupravičene osebe).

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.

Prijavni obrazec ter ostale informacije najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo RS.