05.07.2023

Javno povabilo za zbiranje predlogov za članstvo v strokovnih komisijah Mestne občine Ljubljana na področju kulture

Mestna občina Ljubljana poziva zainteresirane kandidatke in kandidate, da podajo kandidaturo za članice in člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2027.

Press info

Javno povabilo za zbiranje predlogov za članstvo v strokovnih komisijah MOL na področju kulture

Kandidatko oz. kandidata za člana strokovne komisije lahko predlagajo javni zavodi in nevladne organizacije ter samozaposleni v kulturi. Kandidatka oz. kandidat lahko predlaga tudi samega sebe.

Izpolnjen prijavni obrazec in prilogo z izjavami je potrebno poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg, 1000 Ljubljana, do vključno 23. julija 2023 (datum poštnega žiga) v zaprti ovojnici z označbo na sprednji strani: »PREDLOG ZA ČLANSTVO V STROKOVNIH KOMISIJAH MOL NA PODROČJU KULTURE. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo.kultura@ljubljana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacij lahko najdete na spletni strani MOL.