04.08.2020

Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli

Pri Znanstveni založbi FF je izšla knjiga glasbene pedagoginje dr. Katarine Zadnik o predmetu nauk o glasbnih v slovenskih glasbenih šolah.

SIGIC

Nauk o glasbi
Foto: naslovnica knjige

Znanstvena monografija Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli: med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo dr. Katarine Zadnik obravnava prvo razvojno in celostno predstavitev predmeta nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli. Študija obravnava 200-letni razvoj, vlogo in položaj predmetnega področja znotraj razvijajočega se javnega glasbenega šolstva, še zlasti v povezavi s kurikularnimi, organizacijskimi in vsebinskimi prenovami, ter njegovi utrditvi in avtonomiji obenem z ostalimi predmetnimi področji v sedanjem glasbenem šolstvu. Posebna pozornost je namenjena razvoju funkcionalne glasbene pismenosti kot temeljne in kompleksne glasbene sposobnosti.

S tem knjiga zapolnjuje vrzel na področju glasbene didaktike, natančneje na področju nauka o glasbi in solfeggia v glasbeni šoli. Za razumevanje današnjega koncepta in doktrine obeh predmetov je nujno potreben zgodovinski vpogled v razvoj predmetnih področij od začetka 19. stoletja do današnji dni. Avtorica ob diahronem analitičnem pregledu ugotavlja, da je konceptualni razvoj predmetov razviden tako iz poimenovanja in organizacijske strukture predmetov kot tudi iz metod poučevanja, razvoja učnih načrtov in izdaj učbeniške literature. Pomemben avtoričin doprinos predstavlja sistematična obravnava funkcionalne glasbene pismenosti pri učencih.

Dr. Katarina Zadnik, rojena v Ljubljani, je dokončala študij na oddelku glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od leta 1995 do leta 2006 je poučevala predmet nauk o glasbi in vodila otroški pevski zbor v glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani. Od leta 1998 do 2003 je poučevala predmet glasba na gimnaziji Šentvid v Ljubljani. V času prenove učnih načrtov je sodelovala pri pripravi meril za opisno ocenjevanje dosežkov učencev na predšolski stopnji v glasbeni šoli. V podiplomskem študiju je v magistrskem delu znanstveno proučevala nove pristope preverjanje in ocenjevanja na predšolski stopnji v glasbeni šoli. V doktorskem študiju je znanstveno proučevala vpliv zgodnjega glasbenega izobraževanja na razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri 8-letnih učencih v glasbeni šoli. Od leta 2006 deluje na oddelku Glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je docentka za področje glasbeno-pedagoških predmetov. Raziskovalno delo usmerja v procese učenja in poučevanja na različnih ravneh glasbenega izobraževanja v predšolskem obdobju, splošnem in glasbenem šolstvu. Od leta 2014 se intenzivno ukvarja in proučuje učinke glasbenih dejavnosti na celostni (glasbeni) razvoj v zgodnjem otroštvu.