30.09.2016

Razpis za subvencioniranje nove produkcije audio posnetkov skladb 2016

Projekt je namenjen slovenskim izvajalcem zabavne in narodno-zabavne glasbe, ki so v z razpisom določenemu obdobju posneli in javno objavili vsaj eno skladbo.

Press info

ZSVGS

Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije želi v sodelovanju z reprezentativnim sindikatom Glosa SKG s sofinanciranjem podpreti novo produkcijo slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe, ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA) ter ozavestiti slovenske glasbenike o njihovih pravicah, prioritetah, bonitetah in povezovanju ter vlogi, ki jo ima pri tem Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS). V ta namen je ZSVGS oblikovala sklad, iz katerega bo črpala sredstva za subvencijo kakovostnih skladb v slovenskem jeziku. S tem želi podpreti domače izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe zakona o medijih (ZMED), s katero se spreminja razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe.

Razpisna pravila in pogoji:

 • Subvencijo za skladbe se lahko podeli samo tistim slovenskim zabavnim in narodno-zabavnim izvajalcem, ki so se prijavili na razpis Sklada ZSVGS, izpolnjujejo vse razpisne pogoje ter so poslali vso v razpisu zahtevano dokumentacijo.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so bile v obdobju od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 izdane na uradnem nosilcu zvoka ali je bil posnetek skladbe v tem obdobju vsaj enkrat javno predvajan na eni izmed slovenskih radijskih ali TV postaj ali javni prireditvi (izvedba v živo se NE šteje kot predvajanje posnetka!).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, katerih besedilo je v celoti v slovenskem jeziku (lahko tudi v narečju).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so do razpisnega roka ustrezno in pravilno prijavljene pri IPF. Prijava skladbe na IPF: klikni tukaj.
 • Rok za prijavo na razpis je 30. 9. 2016. Prijavnica je na voljo tukaj
 • Prijavitelj mora poleg prijavnice poslati tudi besedilo in posnetek skladbe (nujno v formatu wav, pošljete ga prek aplikacije we.transfer ali podobne. Mp3 ni ustrezen format.) na e-naslov sklad.zsvgs@gmail.com ali prek navadne pošte (na ustreznem nosilcu) na naslov, ki je naveden na prijavnici. Posnetek in besedilo morata biti ustrezno označena (Ime izvajalca – naslov skladbe). Tako ime naj bo tudi naslov (subject) e-sporočila, v katerem bo posnetek poslan.
 • Pri dodelitvi subvencije imajo prednost tisti izvajalci, ki imajo ob prijavi na razpis več članov vpisanih in registriranih v bazi registriranih članov ZSVGS. Registracija je brezplačna in brez obveznosti (obrazec za registracijo klikni tukaj).
 • Izvajalec lahko prejme subvencijo za samo eno skladbo v enem koledarskem letu.
 • Skladba, kateri je bila dodeljena subvencija na razpisu Sklada ZSVGS 2015, ne more prejeti subvencije na razpisu 2016.
 • Prijave pregledata in točkujeta dve tričlanski strokovni komisiji (tričlanska komisija za zabavne skladbe ter tričlanska komisija za narodno-zabavne skladbe) na podlagi objektivnih in subjektivnih kriterijev. Izmed vseh prijavljenih skladb komisiji izbereta 16 zabavnih in 16 narodno-zabavnih skladb, ki zberejo največ točk.
 • Imena članov obeh strokovnih komisij bodo objavljena hkrati z objavo prejemnikov subvencij.
 • Subvencija ne more biti dodeljena izvajalcu, čigar član je hkrati član ene od strokovnih komisij.
 • Višina posamezne subvencije znaša 250 eur za zabavne izvajalce ter 200 eur za narodno-zabavne izvajalce.
 • Če se pri različnih izvajalcih pojavi en ali več istih članov, lahko subvencijo prejme skladba samo enega izvajalca (tista, ki zbere največje število točk).
 • Prijavitelji skladb bodo o (ne)izboru obveščeni po elektronski pošti v roku 5 delovnih dni od zaključka razpisa.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste na razpisu izbrane skladbe, katerih prijavitelji najkasneje v 14 dneh po zaključku razpisa z ZSVGS sklenejo pogodbo, v kateri je opredeljeno:
  • da prijavitelj izrecno dovoljuje uporabo fonograma za namen kompilacije, ki bo po objavi rezultatov razpisa izšla z vsemi skladbami, ki bodo prejele subvencije. Če prijavitelj ni lastnik fonograma, mora ob prijavi predložiti lastnikovo pisno privoljenje z njegovim lastnoročnim podpisom ali žigom.
  • da se prijavitelj zaveže k morebitnemu promocijskemu in brezplačnemu nastopu na festivalu, ki bo v skladu z razpoložljivimi sredstvi razpisan s strani ZSVGS.
  • da avtorska pravica ostane avtorjem v nespremenjenih deležih.
  • da sorodne izvajalske pravice ostanejo v lasti izvajalcev v njihovih nespremenjenih deležih.
  • da se fonogramske pravice za izdano kompilacijo skladb za omejen čas enega leta prenesejo na založnika, ki bo izbran na razpisu.
  • da se mehanične pravice od prodaje naklade namenijo pokrivanju stroškov izdaje.
  • da ima proizvajalec fonograma pravico posegati v post produkcijo za namen masteringa.
  • da se morebitni dobiček od prodaje vrne v sklad za subvencije in za nadaljnji namen promocije slovenske glasbe.
  • da morebitno priloženi videogram skladbe in njegove pravice ostanejo v lasti prvotnega lastnika.
  • da prijavitelj dovoljuje objavo videograma na posebnem kanalu, ki ga bo za ta namen ZSVGS ustvarila na YouTube.
  • V pogodbi sta navedena davčna številka in TRR pravne osebe (društvo, s.p., ipd), kamor bo subvencija nakazana. Fizična oseba ne more biti prejemnik subvencije.
 • Če prijavitelj z ZSVGS v predpisanem roku ne sklene pogodbe, mu pravica do subvencije ugasne. Neizplačan znesek se nameni za ostale promocijske dejavnosti Sklada ali se prenese za dodelitev subvencij v letu 2017.
 • Subvencije v fiksnem znesku 200 eur (za narodno-zabavne izvajalce) oz. 250 eur (za zabavne izvajalce) bodo nakazane najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe.
 • Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani www.zsvgs.net najkasneje v 20 dneh od zaključka razpisa.

Dodatne informacije so na voljo pri ZSVGS na e-naslovu sklad.zsvgs@gmail.com.