12.04.2022

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitve zaradi Covid-19. Na voljo so sredstva za podjetja turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti.

Press Info

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Namen in cilj javnega razpisa Javne agencije SPIRIT Slovenija

Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati pod posebnimi pogoji zagotavljanja varnosti in zdravja v času zaostrenih epidemioloških razmer, kar je ponovni zagon dejavnosti še dodatno oteževalo, saj se je od teh podjetij zahtevalo dodatna vlaganja (razkužila, maske, merilci temperature, dodatna usposabljanja, zahtevnejša organizacija dela itd.) ob hkrati manjših prilivih iz dejavnosti (zaradi zmanjšanja števila miz, obiskovalcev itd.).

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19, s tem pa želijo:

ohraniti obstoj dejavnosti, ki delujejo v prizadetih panogah gospodarstva,

omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na Covid-19 in po ponovnem odprtju dejavnosti,

prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

Ciljne skupine / upravičeni prijavitelji

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

Strežba pijač

Dejavnost potovalnih agencij

Dejavnost organizatorjev potovanj

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

Umetniško uprizarjanje

Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Prijavitelji po tem javnem razpisu so:

poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. Pri tej skupini prijaviteljev preverjanje pogojev oz. ocenjevanje po merilih po tem javnem razpisu temelji na podatkih iz baze AJPES.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  9.980.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Skrajni rok za oddajo vlog je 22. april 2022.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana:

po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59 uri

osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni agencije; osebno oddane vloge agencija sprejema v času uradnih ur med 9:00 in 13:00.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu in razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrtk.covid19@spiritslovenia.si.

Javni razpis (PDF)

Razpisna dokumentacija (PDF)