13.01.2021

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Press Info

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti
Foto: arhiv Ministrstva za kulturo

Rok za prijavo: 12. februar 2021 do 23.59 

 1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA JAVNEGA RAZPISA

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo v letu 2021 izvedli naslednji izvajalci:
 • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-18-21;
 • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2020 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2021;
 • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za ženski in moški spol.

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

 1. OPREDELITVE POJMOV

Intermedijske umetnosti so v kontekstu tega razpisa opredeljene kot umetniške prakse, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti ter tematik segajo prek meja etabliranih umetnostnih zvrsti in področij. V nasprotju z večpredstavnostnimi pristopi likovnih, uprizoritvenih, glasbenih in drugih uveljavljenih umetniških praks so intermedijske umetnosti pogosto naravnane transdisciplinarno (posamič vzpostavljajo novo polje raziskovanja), delujejo na presečiščih različnih znanosti in ved ter umetnosti, pa tudi sodobnih tehnologij. V svojem ustvarjalnem izrazu, uporabljenih orodjih ter pristopih se opirajo na nove informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma medije, vsebujejo pa tudi njihovo kritično refleksijo v družbenem kontekstu. V praksi se najpogosteje manifestirajo kot instalacija, razstava, performans ali intervencija v javnem prostoru, v virtualnih prostorih oziroma na medmrežju, pa tudi kot nove eksperimentalne predstavitvene oblike.

Projekt je posamezna kulturna aktivnost, ki je po zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota, kar je mogoče razbrati iz prijaviteljevih v celoti izpolnjenih prijavnih obrazcev in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2021.

Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg realizacije ponovitev in gostovanj projekta v letu 2021.

Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več izvajalcev (nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni zavodi), ki združijo kreativne potenciale in sredstva za uresničitev skupnega projekta (dodatni finančni vložek ni vezan na njihov siceršnji vložek v obliki prostorov, tehnike, kadrov ali storitev). Koprodukcija pomeni, da so za realizacijo projekta odgovorni vsi partnerji, medtem ko je prijavitelj koprodukcije le eden od njih (izvršni producent), čeprav vsi partnerji delijo enako odgovornost glede izvedbe koprodukcijskega projekta in so upravičeni do enakovrednih skupnih referenc, skladno z medsebojnim pisnim dogovorom. Koprodukcijska razmerja ureja sklenjen (podpisan) dogovor, v katerem so natančno opredeljene odgovornosti in dolžnosti posameznih partnerjev ter vse njihove medsebojne obveznosti (finančne, vsebinske, kadrovske, izvedbene). Obvezna priloga k prijavi koprodukcijskega projekta je sklenjen (podpisan) dogovor med koprodukcijskimi partnerji, ki ne predvideva financiranja projekta iz iste proračunske postavke ali iz istega razpisa ministrstva. Kot izvršni producenti ali koproducenti ne morejo nastopati fizične osebe.

Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca projekta, in drugih soorganizatorjev (nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni zavodi, samozaposleni na področju kulture), ki s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, tehnična podpora in druga sredstva) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta pa nosi izključno prijavitelj. Obvezna priloga k prijavi projekta, ki vključuje soorganizatorje, je podpisana izjava soorganizatorja, ki ne predvideva financiranja projekta iz iste proračunske postavke ali iz istega razpisa ministrstva. Fizične osebe ne morejo nastopati kot soorganizatorji, lahko pa so vabljene kot razstavljavci ali kuratorji in jim pripadajo avtorski honorarji, vključno z morebitnimi potnimi stroški in stroški bivanja.

Upravičene osebe so prijavitelji projektov, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti ter hkrati izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, določene v javnem razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva; po svoji osnovni dejavnosti ne sodijo med izobraževalne ali druge podporne organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samozaposleni) so fizične osebe z dejavnostjo (ne pravne), ki so na dan oddaje vloge na javni razpis in do zaključka projekta vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi ministrstvo.

Fizične osebe so posamezniki (ne pravne osebe) z različnimi statusi in so upravičeni le do avtorskega honorarja, ki že vključuje stroške njihovega lastnega ustvarjalnega dela in predstavitve za javnost, morebitne potne stroške in stroške bivanja. Višina izplačila za odobrene projekte fizičnih oseb je v pogodbi zapisana v znesku bruto bruto. To pomeni, da so vključeni tudi vsi davki, prispevki in akontacija dohodnine. Te dajatve odvede že ministrstvo, zato izvajalec s statusom fizične osebe na transakcijski račun prejme le neto znesek.

Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, ki je upravičena oseba in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja.

Razstavnina je avtorski honorar umetniku, ki javno predstavi svoja umetniška dela v okviru razstavnega ali performativnega projekta. Ministrstvo ga uvršča med obvezne stroške in določa najnižje bruto obsege: najmanj 500,00 evrov za osebno razstavo ali osebni performativni projekt iz tekoče produkcije, najmanj 1.500,00 evrov za pregledno razstavo ali pregledni performativni projekt in najmanj 3.000,00 evrov za retrospektivno razstavo ali retrospektivni performativni projekt. V primeru skupinske razstave se vsaj 20 % pogodbene vrednosti nameni sodelujočim umetnikom. Razstavnine brez posebnega pisnega dogovora z avtorjem ni dopustno nadomestiti s produkcijskim vložkom.

Referenčna prizorišča so tiste galerije in drugi prireditveni prostori, ki so se v preteklosti uveljavili prek razstavnih in performativnih dogodkov s področij vizualnih ali intermedijskih umetnosti in pri katerih so udeleženi strokovnjaki s teh področij (referenčni kustosi in kuratorji). Prijavitelji jih izkazujejo z medijskimi odzivi in CV sodelujočih strokovnjakov, ki sodijo med obvezne priloge.

Referenčni kustosi in kuratorji za področje sodobnih vizualnih ali intermedijskih umetnosti so strokovnjaki, ki so s svojim delom v preteklosti izkazali usposobljenost za kritiško presojo, proučevanje in promocijo sodobnih vizualnih ali intermedijskih umetnosti. To izkazujejo s CV, ki sodijo med obvezne priloge.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:

 • da so upravičeni stroški projekta uravnoteženi z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti) in
 • da so prihodki enaki odhodkom.

Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke.

 1. RAZPISNA PODPODROČJA NA PODROČJU INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI

Ministrstvo v okviru javnega razpisa razpisuje štiri podpodročja:

 1. Podpodročje: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji

Podpodročje je namenjeno prvi izvedbi intermedijskega projekta slovenske produkcije in umetnikov iz Slovenije na območju Republike Slovenije ali v zamejstvu, ki je po obsegu enovit, časovno in izvedbeno pa zaključena celota, ki je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2021. Postprodukcija v Sloveniji in zamejstvu obsega ponovitve prvoizvedene produkcije, ki ni starejša od enega leta.

 1. Podpodročje: Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini

Podpodročje je namenjeno gostovanju projekta slovenske produkcije in umetnikov iz Slovenije po prvotni izvedbi v Sloveniji, na referenčnem prizorišču v tujini. Vabilo tujega partnerja s specifikacijo prevzetih stroškov je obvezna priloga vlogi prijavitelja. Pravne osebe lahko zaprosijo za sofinanciranje organizacije gostujočega slovenskega projekta in s tem povezanih stroškov, umetniki pa le za svoj avtorski honorar za lasten avtorski projekt, ki pa lahko zajema tudi morebitne potne stroške in stroške bivanja (če teh ne krije gostitelj).

 1. Podpodročje: Prvi avtorski projekt

Prvi avtorski projekt je neposredna podpora za ustvarjalno delo fizičnih oseb, mlajših samozaposlenih v kulturi ali absolventov visokih šol ene od umetnostnih smeri, ki že lahko izkažejo reference tudi izven študijskega procesa ter v letu 2021 še ne bodo dopolnili 30 let in jim prijavljen avtorski projekt omogoča realizacijo lastnega avtorskega projekta na področju intermedijskih umetnosti. Izbrani prijavitelji lahko zaprosijo le za svoj avtorski honorar, ki pa lahko vsebuje tudi druge stroške, kot na primer potne stroške in stroške bivanja.

 1. Podpodročje: Delovne štipendije

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi s statusom intermedijskih umetnikov. Namen delovne štipendije je spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in samoizobraževalnega dela ter s tem povezane mobilnosti posebej nadarjenih intermedijskih ustvarjalcev, brez odvisnosti od neposredne izvedbe konkretnih projektov. Vrednost sofinancirane delovne štipendije je 5.000,00 evrov. Delovna štipendija ni namenjena neposredni umetniški produkciji, lahko pa je priprava nanjo, če je to utemeljeno z zahtevnostjo projekta. Delovna štipendija ni namenjena modifikacijam že izvedenih projektov.

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
   
 2. Splošni pogoji:

Vloge na javni razpis lahko oddajo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 1. opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin ter glede na osnovno dejavnost niso izobraževalne ali vzgojno-izobraževalne institucije oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti oziroma posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji;
 2. njihovi koproducenti ali soorganizatorji nimajo istega zakonitega zastopnika in odgovorne osebe projekta;
 3. kot zakoniti zastopniki prijavitelja ne nastopajo hkrati tudi kot razstavljalci in/ali kuratorji (razen v primeru prijave fizične osebe za svoj avtorski honorar);
 4. da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-UM-18-2021 ali da kot javni zavodi na področju kulture v letu 2020 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2021;
 5. v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2018, 2019 in 2020, so izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana in tekoča dokumentacija na ministrstvu za leta 2018, 2019 in 2020);
 6. nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
 7. prijavljeni projekti bodo v celoti realizirani v letu 2021;
 8. zagotovljena je dostopnost projekta javnosti;
 9. prihodki projekta so enaki odhodkom projekta;
 10. isti projekt prijavlja le en prijavitelj;
 11. prijavitelj kot produkcije ne prijavlja tujega projekta in/ali tujih izvajalcev;
 12. prijavljeni projekt vsebinsko sodi na razpisno področje in enega od podpodročij iz 5. točke razpisnega besedila ter ga strokovna komisija lahko oceni s kriteriji, določenimi v razpisnem besedilu;
 13. projekt bo, ko bo izvajan v Sloveniji, izveden v slovenskem jeziku;
 14. prijavljeni projekti (ali njihove nadgradnje) niso bili izbrani na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva v obdobju od leta 2018 do vključno 2021, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS ali drugih ministrstev;
 15. v okviru objave rezultatov javnega razpisa dovoljujejo objavo osebnih podatkov na spletni strani ministrstva, v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo);
 16. vloga je v celoti napisana v slovenskem jeziku (razen naslova projekta in morebitnih originalnih izjav tujih partnerjev, kadar gre za gostovanje v tujini).

Prijavitelj poda izjave o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.1. v predpisanem prijavnem obrazcu. Na zahtevo ministrstva mora prijavitelj v določenem roku predložiti izvirna potrdila o izpolnjevanju posameznih splošnih pogojev.

 1. Posebni pogoji:

Vloge na javni razpis lahko oddajo le prijavitelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje za posamezno podpodročje:

 1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini:
 • da so v obdobju 2018 - 2020 pretežno delovali na področju intermedijskih umetnosti in so kadarkoli v tem obdobju na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 avtorske projekte na področju intermedijskih umetnosti;
 • da znaša zaprošena vsota za projekt največ 5.500,00 evrov in da ta znesek ne presega 70 % celotne vrednosti projekta;
 • da na javni razpis prijavljajo največ en (1) projekt, ki je po vsebini, časovni zasnovi in obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič izveden v letu 2021;
 • da v primeru, da je prijavitelj fizična oseba, zaproša izključno za sofinanciranje lastnega avtorskega honorarja za lasten avtorski projekt (avtorski honorar lahko vsebuje tudi predvidene materialne in potne stroške prijavitelja);
 • da kot prijavitelji postprodukcije na referenčnih prizoriščih v tujini izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta;
 1. Posebni pogoji za sodelovanje na podpodročju Prvi avtorski projekti:
 • da se prijavljajo samostojno kot avtorji lastnega projekta (projekta ne prijavljajo kot soavtorji ali producenti), ki bo izveden v slovenskem kulturnem prostoru;
 • da so v času prijave na razpis vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi na področju intermedijske umetnost ali so absolventi visokih šol ene od umetnostnih smeri;
 • da na javni razpis prijavljajo največ en (1) projekt, ki je po vsebini, časovni zasnovi ter obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič izveden v letu 2021;
 • da v namen izvedbe projekta zaprošajo za največ 5.500,00 evrov in da ta znesek ne presega 70 % celotne vrednosti projekta.
 1. Posebni pogoji za sodelovanje na podpodročju Delovne štipendije:
 • da se prijavljajo samostojno kot avtorji, ki pretežno delujejo na področju intermedijskih umetnosti;
 • da so v času prijave na razpis vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi na področju intermedijskih umetnosti;
 • da se na javni razpis prijavljajo le na podpodročju Delovne štipendije;
 • da so v obdobju 2018 - 2020 v slovenskem kulturnem prostoru izvedli vsaj tri (3) samostojne avtorske intermedijske projekte in v tem času niso bili prejemniki delovne štipendije ministrstva;
 • da ne prijavljajo projekta, ki je modifikacija že izvedenih projektov;
 • da v času prijave na razpis ne opravljajo funkcije odgovorne osebe pravnih oseb ali producenta, ki se prijavlja na ta razpis.
 1. UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA RAZPISNIH POGOJEV

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za kulturo.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Več informacij najdete TUKAJ.