26.01.2018

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neprofitnih kulturnih projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018.
Rok za prijavo: 12. februar 2018.

Press info

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neprofitnih kulturnih projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih področij kulture.

Prijavitelji na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma imajo stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture, – so registrirani za izvajanje projektov na razpisnih področjih oziroma imajo eno izmed navedenih dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta, – so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju kulturnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali, – odgovorna oseba izvajalca ni bila kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona, – prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju o prijavljenem projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov, – prijavljeni projekt oziroma dejavnost prijavitelja se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov oziroma iz proračunskih sredstev mestne občine oziroma preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.

Več o razpisu in prijava.